Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Ważne Informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „Zaakceptuj i przejdź dalej” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną od 2 do 4.049.139 akcji zwykłych na okaziciela serii N Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”). Zasady i warunki przeprowadzania Oferty Publicznej zostały określone w Dokumencie Ofertowym dotyczącym Oferty Publicznej („Dokument Ofertowy”) opublikowanym na stronie internetowej Spółki (https://proacta.pl/ofertapubliczna/) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. pośredniczącego w Ofercie Publicznej (http://dminc.pl/oferta-publiczna/proacta).

Spółka jest odpowiedzialna za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, podmiot pośredniczący w Ofercie Publicznej, tj. Dom Maklerski INC S.A., ani jakikolwiek podmiot powiązany z DM INC, nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Dokumencie Ofertowym, suplementach i komunikatach aktualizujących do niego, poza informacjami wskazanymi w treści oświadczenia DM INC zawartego w rozdziale II Dokumentu Ofertowego.

Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Spółce, oferowanych akcjach Spółki oraz Ofercie Publicznej. Dokument Ofertowy nie podlegał zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej subskrypcji akcji Spółki w Ofercie Publicznej należy zapoznać się z Dokumentem Ofertowym oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego.

Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Dokument Ofertowy, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do niego oraz informacje, które mają charakter promocyjny (reklama) i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej albo stanowią informację przekazywaną przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez ten podmiot obowiązków.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Dokument Ofertowy, ani akcje Spółki będące przedmiotem Ofert Publicznej nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną i jego doradców w związku z Ofertą Publiczną. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej. Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.