Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Reprezentuje mnie pełnomocnik

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Prowadzę działalność gospodarczą

Działalność w sektorze wysokiego ryzyka1

Przypisy

* Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1 Działalność w sektorze wysokiego ryzyka – działalność Klienta prowadzona w branży, której specyfika ułatwia pranie pieniędzy lub przekazywanie pieniędzy osobom prowadzącym aktywność terrorystyczną, w tym m.in. następujące branże:

 1. kantory wymiany walut,
 2. komisy samochodowe,
 3. handel złomem,
 4. lombardy, antykwariaty,
 5. handel paliwami lub materiałami opałowymi,
 6. handel produktami tytoniowymi,
 7. handel i pośrednictwo w handlu towarami luksusowymi, w tym dziełami sztuki, antykami, kamieniami i metalami szlachetnymi, wyrobami jubilerskimi, jachtami jachtami oraz artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej,
 8. kasyna lub organizacja gier losowych i zręcznościowych,
 9. pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
 10. handel bronią lub sprzętem wojskowym,
 11. kluby nocne, kawiarnie, restauracje,
 12. nieuregulowane instytucje charytatywne i inne organizacje non-profit (zwłaszcza prowadzące działalność transgraniczną),
 13. obrót wirtualną walutą.

Czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?2

Czy Klient jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?3

Czy Klient jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?4

Beneficjentem rzeczywistym Klienta jest on sam (nie posiada innego beneficjenta rzeczywistego)5

Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny takiej osoby lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby?

Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny takiej osoby lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby?

Główne źródła dochodów Klienta i posiadanych przez niego oszczędności:

Celem planowanych inwestycji jest:

Cel i zamierzony przez Klienta charakter stosunków gospodarczych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (proszę zaznaczyć co najmniej jedną z pozycji znajdujących się w tiret 1 i 2 oraz jedną pozycję spośród znajdujących się w tiret 3 i 4):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań (dalej DM INC), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO w celu otrzymywania:

— informacji o oferowanych przez DM INC produktach i usługach:

— informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy:

Przypisy

* Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1 Działalność w sektorze wysokiego ryzyka – działalność Klienta prowadzona w branży, której specyfika ułatwia pranie pieniędzy lub przekazywanie pieniędzy osobom prowadzącym aktywność terrorystyczną, w tym m.in. następujące branże:

 1. kantory wymiany walut,
 2. komisy samochodowe,
 3. handel złomem,
 4. lombardy, antykwariaty,
 5. handel paliwami lub materiałami opałowymi,
 6. handel produktami tytoniowymi,
 7. handel i pośrednictwo w handlu towarami luksusowymi, w tym dziełami sztuki, antykami, kamieniami i metalami szlachetnymi, wyrobami jubilerskimi, jachtami jachtami oraz artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej,
 8. kasyna lub organizacja gier losowych i zręcznościowych,
 9. pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
 10. handel bronią lub sprzętem wojskowym,
 11. kluby nocne, kawiarnie, restauracje,
 12. nieuregulowane instytucje charytatywne i inne organizacje non-profit (zwłaszcza prowadzące działalność transgraniczną),
 13. obrót wirtualną walutą.

2 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 10. inne osoby zajmujące stanowiska polityczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j Ustawy określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1381).

3 Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

4 Bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

5 Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

 1. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym osoby prawnej , także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącej tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – posiadanie statusu jednostki dominującej nad klientem,

   Jednostka dominująca – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

   • posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
   • będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
   • będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
   • będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
   • będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej;

   lub

  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 2. w przypadku trustu:
  • założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),
  • powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
  • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
  • beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  • inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w litera od a) do e).
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Wyrażam zainteresowanie inwestowaniem w akcje lub obligacje spółek ze wskazanej branży:

Nowe technologie (m.in. gry komputerowe, e-commerce, fotowoltaika, biotechnologia, informatyka, leki)

Tradycyjna gospodarka (m.in. odzież, telekomunikacja, sektor spożywczy, paliwa, nieruchomości, motoryzacja, media, górnictwo i energia, chemia, banki)

W ramach spółek prowadzących działalność w wyżej wskazanych branżach wyrażam zainteresowanie inwestycjami w kwocie przypadającej na jedną spółkę w wysokości:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonałam/em transakcji obejmujących akcje lub obligacje spółek z poniższych branż o łącznej wartości:

Nowe technologie (m.in. gry komputerowe, e-commerce, fotowoltaika, biotechnologia, informatyka, leki)

Tradycyjna gospodarka (m.in. odzież, telekomunikacja, sektor spożywczy, paliwa, nieruchomości, motoryzacja, media, górnictwo i energia, chemia, banki)