Ważne informacje

Raporty analityczne i innego rodzaju analizy są sporządzone przez Dom Maklerski INC S.A. na zlecenie emitentów, w związku z czym nie są przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Raporty analityczne i innego rodzaju analizy stanowią publikacje handlowe w rozumieniu art. 36 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Dokumenty mogą być przeznaczone dla klientów profesjonalnych i instytucjonalnych Domu Maklerskiego INC S.A., jak również innych klientów Domu Maklerskiego INC S.A. upoważnionych do otrzymywania raportów analitycznych w oparciu o zawarte umowy. Raporty analityczne, przy wykorzystaniu strony internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. i innych medialnych kanałów dystrybucji, mogą dotrzeć również do innych podmiotów. Fakt zapoznania się z raportem nie oznacza, że jego odbiorcy będą traktowani jako klienci Domu Maklerskiego INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A. otrzymuje od [emitentów] wynagrodzenie stałe z tytułu sporządzenia raportów i analiz, określane w umowie. Analityk sporządzający raporty i analizy nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia raportu i analizy należne od Domu Maklerskiego INC S.A. nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski INC S.A. na rzecz Emitenta.