Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Ocena odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (akcje i obligacje) na rynku pierwotnym i wtórnym

Dom Maklerski INC S.A. („Dom Maklerski”) zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego, a następnie przypisania go do odpowiedniej grupy docelowej – pozytywnej lub negatywnej.

Dom Maklerski rekomenduje i zachęca do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania. Brak odpowiedzi na wszystkie lub niektóre pytania ujęte w niniejszej ankiecie może spowodować brak możliwości oceny przez Dom Maklerski odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego dla Klienta oraz zakwalifikowanie Klienta do negatywnej grupy docelowej.

Dom Maklerski stosuje strategię dystrybucji, zgodnie z którą nie oferuje instrumentów finansowych Klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej.

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania przez Dom Maklerski w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które mają zastosowanie do posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych to usługa, w której:

Czy cena akcji lub obligacji na giełdzie może spaść poniżej ich ceny emisyjnej?

Prawdziwe twierdzenie to:

Kupując nienotowane akcje lub obligacje narażam się na ryzyko związane z ograniczeniem ich zbywalności do czasu wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego (rynek główny GPW, ASO):

Czy w przypadku akcji i obligacji nienotowanych ich emitent ma obowiązek publikacji informacji w formie raportów bieżących i okresowych?:

Czy akcje dają akcjonariuszowi prawo do odsetek?

Ryzyko płynności w przypadku akcji polega na:

Czy inwestycje w obligacje skarbowe wiążą się z takim samym ryzykiem, jak inwestycje w obligacje korporacyjne?

Czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego eliminuje ryzyko poniesienia straty?

Inwestując należy:

Jaką maksymalną stratę można ponieść w związku z inwestycją w akcje lub obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta?

Zadłużenie emitenta akcji lub obligacji w sprawozdaniu finansowym przedstawia:

Proszę podać szacunkową łączną wartość transakcji zawartych w okresie ostatnich 36 miesięcy w zakresie poniższych instrumentów finansowych (należy wybrać odpowiedź dla każdego z podanych instrumentów):

Akcje spółek publicznych (notowanych na rynku regulowanym lub ASO):

Akcje spółek niepublicznych:

Obligacje korporacyjne:

Proszę podać szacunkową liczbę transakcji zawartych w okresie ostatnich 36 miesięcy w zakresie poniższych instrumentów finansowych (należy wybrać odpowiedź dla każdego z podanych instrumentów):

Akcje spółek publicznych (notowanych na rynku regulowanym lub ASO):

Akcje spółek niepublicznych:

Obligacje korporacyjne:

Proszę wskazać rodzaje instrumentów finansowych posiadanych w okresie ostatnich 36 miesięcy, w wyniku transakcji zawartych przed tym okresem

Proszę wskazać planowany okres inwestycji w akcje lub obligacje:

Proszę wskazać cel inwestycji (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

Proszę określić stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego:

Proszę wskazać, czy posiadasz cele inwestycyjne związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju tj. kwestiami środowiskowymi, społecznymi i pracowniczymi, kwestiami dotyczącymi poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu:

Proszę wskazać, jakimi ofertami instrumentów finansowych jesteś zainteresowany/a:

1 Wybierając odpowiedź Klient jest świadomy, że będzie otrzymywał od Domu Maklerskiego informacje o ofertach wyłącznie instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju, w związku z czym w sytuacji, gdy w ofercie produktowej Domu Maklerskiego nie będą znajdowały się tego rodzaju instrumenty finansowe, Klient nie będzie otrzymywał informacji o żadnych ofertach instrumentów finansowych, w szczególności nie będzie otrzymywał informacji o ofertach instrumentów finansowych nieuwzględniających czynników zrównoważonego rozwoju

Proszę wskazać, która sytuacja najlepiej określa Twoje podejście do ponoszenia strat w związku z inwestycją w akcje lub obligacje:

Na podstawie udzielonych informacji Dom Maklerski stwierdza, że w jego ocenie usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest dla Klienta:

Instrument finansowy Usługa odpowiednia Usługa nieodpowiednia
akcje
obligacje

Nieodpowiedniość została stwierdzona ze względu na:

Niedostateczną wiedzę i doświadczenie
Nieodpowiedni horyzont inwestycyjny, cel inwestycji, tolerancję ryzyka lub sytuację finansową

INFORMACJA O GRUPIE DOCELOWEJ

Na podstawie przeprowadzonej oceny odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (akcje i obligacje) na rynku pierwotnym i wtórnym, Dom Maklerski INC S.A. informuje o zaklasyfikowaniu Klienta do następujących grup docelowych:

Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych
Akcje spółek typu start-up
Obligacje korporacyjne
Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych ESG
Akcje spółek typu start-up ESG
Obligacje korporacyjne ESG

Dom Maklerski INC S.A. nie oferuje instrumentów finansowych Klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej określonej dla danego instrumentu finansowego (akcji lub obligacji), w związku z powyższym Klient znajdujący się w negatywnej grupie docelowej dla danego instrumentu finansowego nie będzie otrzymywał informacji o ofertach tego instrumentu finansowego przeprowadzanych przez Dom Maklerski INC S.A. oraz nie będzie mógł składać zapisów w tych ofertach.

1) Emitentami akcji spółek wzrostowych i dojrzałych są co do zasady podmioty, które:

 • prowadzą działalność co najmniej przez 3 lata, niezależnie od formy prawnej działalności lub krócej niż 3 lata, jeżeli na podstawie innych okoliczności można uznać spółkę za spełniającą wymóg dojrzałości organizacyjnej i biznesowej,
 • generują powtarzalne przychody z prowadzonej działalności i co najmniej perspektywę generowania dodatniej rentowności prowadzonej działalności,
 • zamierzają wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect w perspektywie około roku od dnia zakończenia emisji akcji lub są spółkami, których akcje są notowane na rynku zorganizowanym.

2) Emitentami akcji spółek typu start-up są co do zasady podmioty, które:

 • prowadzą działalność przez okres krótszy niż 3 lata, niezależnie od formy prawnej działalności,
 • nie osiągają regularnych przychodów z prowadzonej działalności lub nie generują zysków,
 • zamierzają wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect w perspektywie około 3 lat od dnia zakończenia emisji akcji.

3) Emitentami obligacji korporacyjnych mają być podmioty, które posiadają stabilną pozycję finansową, regularne przychody z działalności oraz dodatnią rentowność.

4) Instrumenty finansowe ESG – instrumenty finansowe uwzględniające czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.