Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji One Solution S.A. Dokument Ofertowy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji One Solution S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Termin zapisów na akcje serii G Spółki w ramach Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

27 marca – 18 kwietnia 2024

O spółce

One Solution S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Grupa Kapitałowa One Solution S.A. od 2015 roku działa na rynku wierzytelności. Grupa zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi, windykacją na zlecenie (Inkaso) oraz wierzytelnościami konsumenckimi. One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce córce Pro Invest Finanse Sp. z o.o. (100% udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki córki), która specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi (B2C).

Misją One Solution S.A. jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. Wykwalifikowana kadra Emitenta oraz dotychczas zdobyte doświadczenie, umożliwia profesjonalne świadczenie usług na potrzeby klientów z różnych branż gospodarczych.

Na koniec 4 kw. 2023 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej wyniosła blisko 13,76 mln zł przy stanie należności krótkoterminowych na poziomie niemal 12,27 mln zł. Grupa Kapitałowa w okresie 1-4 kw. 2023 r. wygenerowała blisko 3,18 mln zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Wartość EBITDA dla omawianego okresu wyniosła ponad 1,03 mln zł a wartość zysku netto opiewała na kwotę blisko 580 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa Kapitałowa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie blisko 746 tys. zł.

Oferta Publiczna

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela One Solution S.A. („Spółka”) serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 1 do 34.118.689 akcji, po cenie emisyjnej 0,10 zł. Oferta realizowana z zachowanie prawa poboru.

Harmonogram oferty

13 marca 2024 r.Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii G
15 marca 2024 r.Dzień Prawa Poboru
21 marca 2024 r.Publikacja Dokumentu Ofertowego
27 marca 2024 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
18 kwietnia 2024 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
30 kwietnia 2024 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
6 maja – 9 maja 2024 r.Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
10 maja 2024 r.Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Cele emisyjne

Cel emisyjnyPlanowane nakłady [PLN]Planowany termin realizacji
1.  Spłata pożyczki wraz z odsetkami od Aureus sp. z o.o. z dnia 04.03.2022 na kwotę 2.500.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 1.250.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).1.250.000,002024 r.
2. Spłata pożyczki od Akura sp. z. o.o. z dnia 16.05.2022 na kwotę 600.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 450.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).400.000,002024 r.
3. Spłata pożyczki od Tarinvest sp. z. o.o.  z dnia 16.05.2022 na kwotę 960.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 720.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).700.000,002024 r.
4. Nabycie kolejnych pakietów wierzytelności na rynku – pozostała kwota z emisji.1.061.868,902024 r.
Razem3.411.868,90
Szczegółowy opis celów emisyjnych znajduje się w Dokumencie Ofertowym z dnia 21 marca 2024 r. w rozdziale III punkt 7.14

Emitent z emisji od 1 (jeden) do 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii G oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) planuje pozyskać od 0,10 PLN (dziesięć groszy) do 3.411.868,90 PLN (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Cele emisyjne wykazane powyżej zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji akcji serii G.

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.

W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii G w kwocie 3.411.868,90 PLN, wskazane w celach emisyjnych pożyczki będą spłacane zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat, z wpływów bieżącej działalności.

Jak się zapisać?

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

Krok 1

Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 15.03.2024 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.

Krok 2

Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.

Krok 3

Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.

Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisów w ramach prawa poboru.

Zapisy na Akcje Serii G na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

  • domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
  • domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii G w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 27 marca 2024 r. i przyjmowane będą do dnia 18 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 21 marca 2024 roku.

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii G, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii G wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 6 maja 2024 roku do 9 maja 2024 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii G zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii G zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Oferta publiczna Akcji One Solution S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Dokumentu Ofertowego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta One Solution S.A.”.