Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe