Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

pobierz plik